2018 Atlas Award

ההרשמה מיועדת לקהל היעד בלבד.

קוד לבוש Business/informal לא תורשה כניסה למגיעים בלבוש בלתי הולם

ההגעה לוועידה מותנית באישור ההפקה אשר יישלח בהמשך למייל

*הנך רשאי להסיר את הסכמתך לקבל חומרים שיווקים בכל עת. 

מערכת TheMarker/ קבוצת הארץ לא תישא בכל אחריות שהיא ישירה או עקיפה, למודעות ו/או פרסומים מטעמן של חברות אחרות המשתתפות בוועידה ו/או נותנות את חסותן לה, לרבות לתוכנם, לנכונותם או למשלוחם של פרסומים כאמור. 

המידע שנרשם על ידך למעט פרטי התשלום ישמר במאגר המידע של TheMarker/ קבוצת הארץ ונתוני החסות בוועידה ולא יימסר לצדדים שלישיים, מובהר כי מסירת המידע הנ"ל אינה חובה. 

ליצירת קשר: knasim@haaretz.co.il