הרישום און ליין הסתיים , ניתן יהיה להרשם  בזמן הכנס.