IsASL- Cholestasis Update 2018

הרישום המקוון הסתיים, ניתן להירשם בעמדות הרישום ביום הכנס

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרוית ravit@ortra.com

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ רחוב נירים 1 בית קנדה תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444,פקס: 6384455–03
IsASL@ortra.com מייל לשאלות