המועד האחרון עבר
החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב נירים 1 בית קנדה תל אביב 6109202 טלפון: 6384444- 03 ,פקס: 6384455– 03
publichealth@ortra.com מייל לשאלות