"עבודה סוציאלית: ההיסטוריה של ההווה"פרופ' ג'וני גל
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית ומרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, ירושלים

ג'וני גל